Platform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken
Ondersteund door Stichting Beter Zeist

Kracht van Zeist
sinds 2023

Burger Actie Platform
maakt gebruik van betrokken burgers

op termijn

op termijn

op termijn

Actueel Nieuws
December 2023


Actie Burgeramendement tegen voortijdige boskap

12 december: burgeramendement tegen uitbreiding Bebouwde kom niet aangenomen
Veel raadsfracties behalve NDZ, Zeister Belang en SP bleken volgens hun stemgedrag voor het bouwen in natuur- en bosgebieden. Dit ondanks dat er jaarlijks in Zeist veel meer gebouwd wordt dan nodig is voor Zeist, voor de regio en voor Nederland.

Nu het burgeramendement niet is aangenomen zullen maatschappelijke organisaties tegen het raadsbesluit bezwaar en beroep instellen. Dan zal uiteindelijk de rechtbank de rechtmatigheid van het besluit moeten beoordelen. Wel bleek dat er bij GroenLinks en VVD kennelijk bereidheid bestaat bij nieuwe ontwikkelingen de provinciale bescherming niet vroegtijdig te vervangen door de veel minder goede bescherming van de gemeente Zeist. Toch licht aan de horizon?

Dreiging vroegtijdige boskap voor bouwen in het buitengebied
Na de succesvolle aanpassing van de omgevingsvisie Zeist in mei dit jaar dreigt er gevaar voor de uitvoering van de toen aangenomen burgeramendementen. Het college wil de provinciale bescherming van enkele grote bos- en natuurgebieden in het buitengebied vroegtijdig kunnen opheffen. Denk aan de WA Hoeve, Huis ter Heide-West, Sortie 16 langs de Amersfoortseweg en een bosgebied bij de Vliegbasis. Dit is ongetwijfeld bedoeld om bouwen in het bos veel gemakkelijker te maken. Want procedures over het behoud van bos zullen dan stranden omdat de gemeentelijke regeling veel minder bescherming biedt. De ingrijpende vermindering van de bescherming kan als precedent invloed hebben op nog meer bos- en natuurgebieden buiten de bebouwde kommen van Zeist, maar ook op het Sanatoriumbos dat eveneens onder het provinciale regiem valt.

Burgeramendement en Verklaring
Wij vragen dringend om uw medewerking om dit onzalige voorstel tegen te houden. Op 12 december zal de raad over het collegevoorstel beslissen. Help ons om als medeondertekenaar van een concept burgeramendement dit te voorkomen. Zonder voldoende medeondertekenaars van inwoners van de gemeente Zeist lukt dat niet. Het vindt u bijgaand evenals de in te vullen verklaring.

Graag zien wij uw ingevulde verklaring deze week tegemoet
U helpt uzelf en de Zeister gemeenschap met uw ondersteuning van het burgeramendement. Het kan zijn dat de raad het amendement onvoldoende ondersteunt. Dan zal Stichting Beter Zeist indien dat mogelijk is bezwaar en beroep aantekenen tegen het raadsbesluit. We houden u daarvan op de hoogte.

Vul s.v.p. de verklaring in, onderteken deze, maak er een pdf, scan of foto van en stuur deze per e-mail op naar krachtvanzeist@gmail.com. Het is de moeite waard! Doe het vandaag nog, het is kort dag.

______________________________________

Mei 2023
Petitie Zeist moet groen blijven en burgeramendementen Eerste Omgevingsvisie Zeist

Onderteken de doorlopende petitie Zeist moet GROEN blijven
Stand 1.583 ondertekenaars
Bevestig de ondertekening via de retour e-mail van petities.nl
En stuur de petitie door naar uw contacten:

https://petities.nl/petitions/zeist-moet-groen-blijven/

Eerste Omgevingsvisie Zeist
- Stukken raadsvergadering 23 mei: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1036439

- Terugzien raadsvergadering 23 mei: https://youtube.com/live/LieA4GmtOgQ?feature=share- zie verder actueel
- Vervolg stukken raadsvergadering 25 mei: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1036452

- Terugzien raadsvergadering 25 mei: https://youtube.com/live/GNgsr40_wc4?feature=share

Mede-ondertekenaars burgeramendementen: eindstand 318

Burgeramendmenten unaniem aangenomen!
Wij danken de 318 ondertekenaars van de burgeramendementen en de 1590 burgers van de petitie "Zeist moet groen blijven" voor hun hulp. Hetzelfde geldt voor de steun van 13 actieve buurt- en groene organisaties met duizenden leden. Het was niet voor niets!
De gemeenteraad nam op 23 en 25 mei twee gewijzigde burgeramendementen unaniem aan. Deze gaan over de groene ambities van Zeist en burgerparticipatie bij plannen voor de omgeving. Denk daarbij aan bouwen, wegen, bedrijven, groen, luchtkwaliteit, geluid, enz. Wel hebben de raadsfracties in plaats van een burgeramendement over de concretisering van omgevingswaarden 2 moties raadsbreed aangenomen. De raad zal het college op de uitvoering ervan toezien.

Daarnaast heeft Stichting Beter Zeist (platform van buurten en dorpen) een amendement bij de raad ingestoken over het verankeren van bestaand beleid in de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Over dat beleid hebben inwoners indertijd ingesproken en de raad heeft dat toen aangenomen. Beleidsvisies en -plannen dreigden met de nieuwe visie te vervallen. Dat is voorkomen met dit unaniem aangenomen amendement. Dat betekent dat zowel inwoners via participatie, inspraak en procedures als het gementebestuur plannen daarop kunnen blijven beoordelen. Het omgevingsbeleid wordt dus niet grotendeels aan de markt overgelaten. Lees verder het artikel over de besluitvorming.

Aangenomen amendementen en moties: nieuws toegelicht (op site beterzeist.com).

Informatie (op termijn)

Privacy Verklaring

Stichting Beter Zeist hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan . . .
lees verder

Donaties

Steun ons met uw gift op

NL98 INGB 000 580 3512

t.n.v. Stichting Beter Zeist

met omschrijving

Kracht van Zeist

 

 

Ondersteuning

Meedoen of meewerken?
lees verder