Platform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken
Ondersteund door Stichting Beter Zeist

Kracht van Zeist
sinds 2023

het Actie Platform
maakt gebruik van betrokken burgers

op termijn

op termijn

op termijn

Steun de 3 burger amendementen

Teken de burgeramendementen en dien de Verklaring in

Nieuwe Omgevingsvisie geeft verstedelijking van Zeist ruim baan

NU is het moment om in actie te komen
De nieuwe Omgevingsvisie van Zeist is een bedreiging voor ons kostbare groen, bos, natuur en landschap. De gemeenteraad wil op 23 mei 2023 beslissen over deze belangrijkste beleidsnota voor de komende ruimtelijke inrichting van Zeist. We moeten dus NU als inwoners van Zeist onze stem laten horen voor het behoud van ons (buurt)groen en bos. Een aantal grote Zeister buurtverenigingen en groene organisaties roepen alle burgers van Zeist op om NU in actie te komen.

Actuele groeiambitie en verstedelijking
De nieuwe omgevingsvisie geeft ruim baan aan de versnelde bouw van duizenden woningen, de aanleg van asfalt, torenflats, megawindturbines, een dure tramlijn en nóg meer doorgaand vrachtverkeer door onze buurten en woonwijken. Vaak gaat dat ten koste van natuur, bos en groen. Uw favoriete lommerrijke plekken staan op de tocht!

ONNODIG! Voor onze eigen bevolking, inclusief onze kinderen, zijn tot 2030 niet meer dan 1.000 woningen nodig. Wil je ook de instroom uit binnen- en buitenland opvangen, dan is 2.500 woningen een eerlijk aandeel. Het plan van B&W echter is alleen al voor de komende jaren 4.000 nieuwe huizen. En door de Woningdeal van de regio met het Rijk wordt het opgehoogd tot minimaal 5.000 woningen tot maximaal 6.000. De 16% toename van 5.000 woningen tot 2030 gaat ten koste van het groen!! Terwijl groen ons goud is, zeker in onze omgeving.

Verdere ambities nog rampzaliger
Het wordt nog erger als Zeist tot 2040 nog eens maximaal 5.000 extra woningen zou moeten bouwen voor een Metropoolregio Utrecht. Dat betekent in totaal tot ca. 22.000 extra inwoners, dat is na 2030 dus weer zo’n 16% toename! Dat is absoluut niet nodig voor de eigen behoefte of zelfs voor de landelijke behoefte. Het is geen noodzakelijke woningbouwopgave, maar een groeiambitie die leidt tot verdere verstedelijking van onze groene omgeving. Een plan dat bovendien andere regio’s leegzuigt.

Het zijn bestuurders die van de regio Utrecht een metropoolregio willen maken. NU nog meer ten koste van rust, groen en lommerrijke leefruimte. Een grote meerderheid van de bevolking denkt daar heel anders over. Laat NU die stem horen! En onderteken de amendementen.

_______________________________________________

Volgens Patrick Greeven van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. trekken maatschappelijke organisaties en wijkverenigingen al sinds 2017 bij de gemeente aan de bel. Daarbij hebben zij gepleit voor een uitgebreide participatie. Tot op heden is daar geen gehoor aan gegeven. In de gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug heeft wel een uitgebreide participatie plaatsvonden. In De Bilt is daarbij zelfs gebruik gemaakt van een viertal scenario’s. Uiteindelijk kiezen beide gemeenten voor een beheerste groei. 

In Zeist heeft alleen participatie plaatsgevonden over de karakteristieke waarden. Tegelijkertijd lijkt de gemeente te kiezen voor een groei tot 2030 van 4.000 tot 5.000 woningen en op termijn zelfs meer. Dit terwijl Zeist de afgelopen decennia al met enige duizenden woningen is gegroeid. Die relatief grote bouwambitie zal ongetwijfeld ten koste gaan van het vele waardevolle groen dat Zeist rijk is. In die zin is op een gegeven moment de groene grens bereikt. Vanwege de klimaat- en biodiversiteitscrisis pleit de Stichting Milieuzorg voor een ontwikkeling waarbij de natuur ook echt centraal komt te staan. Dus voor ‘Zeist-Natuurinclusief!

Sjoerd Schaafsma uit de groene wijk het Lyceumkwartier zegt dat deze politieke voornemens onherroepelijk leiden tot nog meer vernietiging van bos, bomen en buurtgroen. Zo’n roofbouw gaat rechtstreeks in tegen de wensen van duizenden Zeistenaren die vinden dat er niet nóg meer gekapt moet worden om nóg weer meer woningen bij te bouwen. De coronatijd heeft alom het besef doen groeien dat we heel zuinig moeten zijn op onze groene leefomgeving. Alleen al tegen 3 plannen voor boskap werden bij petities in totaal ca. 22.000 handtekeningen gezet. En nu gaat het dus om de gehele gemeente!

De Eerste Zeister Omgevingsvisie zet de deur wagenwijd open voor verdere verstedelijking en verstening van Zeist.  Zeist groeit langzaam maar zeker vast aan Utrecht, Driebergen en Odijk. De nieuwe Omgevingsvisie zet geen enkele rem op aantasting van bos en groen. Het lokale woningtekort in Zeist bedraagt slechts enige honderden woningen. Maar het overgrote deel van nieuwgebouwde en vrijkomende woningen in Zeist wordt al jaren gevuld met mensen van elders, voornamelijk uit Utrecht en Amsterdam. Hierdoor groeit de bevolking van Zeist hard, stijgen de woning- en huurprijzen juist nog meer omdat de bouwgrond schaars wordt, moeten Zeistenaren langer wachten op een woning, wordt het veel drukker en neemt groen, bos en biodiversiteit snel af, aldus Egbert Visscher van Stichting Beter Zeist, platform van buurten en dorpen. Daarom: Red het groen in Zeist!

De Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder is een goed voorbeeld van hoe projectontwikkelaars, in plaats van de gemeente, sturend zijn in ons buitengebied. Hier kan (bos)grond goedkoop worden aangekocht en duur doorverkocht. Hierdoor zal 6 tot 8 hectare uniek bos, midden in een natuurgebied, worden omgehakt voor 450 woningen, voor een groot deel villa’s.  Er wordt niet geluisterd naar de Dolderse bevolking die deze plannen veel te drastisch vindt en verpestend voor het woon- en leefklimaat, zo stelt Maria van den Boer van werkgroep Vrienden van de WA-Hoeve.

Daar komt nog iets bij. De gemeenteraad besluit binnenkort over de grens van de bebouwde kom voor de Wet natuurbescherming. Dan beslist niet meer de Provincie over boskap, maar de gemeente zelf. De gemeente kan dan makkelijker kapvergunningen afgeven en er hoeft ook niet eens meer gecompenseerd te worden. Kortom: stop die boskap!

Martine Speekenbrink van Comité Stop De Boskap Huis ter Heide e.o. vertelt dat de bosdriehoek langs het cultuurhistorische Kerkepad Zeist-Huis ter Heide onnodig dreigt te verdwijnen. Bijna 20 jaar geleden werd dit opgenomen in het toen geheime programma Hart van de Heuvelrug. Nu geven deskundigen aan dat het gebied behouden kan blijven als het afgesproken aantal woningen helemaal gebouwd wordt op het naast het bos gelegen open veld. Waarom waardevol bos opofferen als het niet nodig is? Zo’n 95% van de inwoners van de woonwijk wil het bos behouden voor de natuur en recreatie. Er zijn 4.000 handtekeningen tegen de boskap opgehaald van inwoners van Huis ter Heide en Zeist. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ernest Schuler van de werkgroep Natuurlijk Zeist-West is erg ongelukkig met de manier waarop Zeist met bouwplannen omgaat. Woningen bouwen kan zeker, maar het wordt verkeerd aangepakt. Groen is vaak het stiefkind. Daardoor verdwijnt groen dat iedereen graag wil houden. De groene grenzen zijn niet scherp genoeg. Nu ook weer langs de Utrechtseweg bij Eikenstein en Rabofacet. Ook hier wordt weer te veel gebouwd. Het is elke keer hetzelfde. Mooi natuur- en wandelgroen wordt geminimaliseerd.

Straks ook weer bij het Station Driebergen-Zeist. Daar volgens de woningdeal van de regio 1.500 – 2.500 woningen bouwen is veel te veel. Door te grootschalig denken gaat de belevingswaarde en de natuurwaarde in Zeist naar de knoppen. Ernest Schuler vindt dat je als eerste bij de ideevorming over een bouwplan de groene grenzen strak op de kaart moet zetten. Dan zijn de voorwaarden helder en weet iedereen wat de grond waard is en wordt het groen geen sluitpost. Dan kan er snel worden gebouwd. Doe je dat niet, dan is er later altijd touwtrekkerij. Daar wordt niemand beter van, zeker de woningzoekers niet.

In de Omgevingsvisie hadden prima richtlijnen kunnen staan over behoud en versterking van groen. Dat is helaas niet gebeurd.  Dat is een grote misser. Maar het is nog niet te laat! Kom op voor een betere Omgevingsvisie.

In Bosch en Duin is het bosrijke karakter van deze wijk snel aan het veranderen, vertelt Jan van den Berg Jeths. Van oudsher wordt deze wijk getypeerd door wonen in het bos en zijn de huizen in Bosch en Duin óndergeschikt aan dat bos. Bij sloop en nieuwbouw van oudere woningen worden er nu echter veel grotere woningen terug gebouwd.
Op zich is het logisch dat er woningen komen naar de huidige standaarden. Het gevolg is wel dat er veel kaalslag plaatsvindt op de betreffende locaties. “Dan staat het nieuwe huis vaak alleen nog in het bos van de buren….”, is zijn wrange conclusie.
En doen de buren dan hetzelfde, dan ontstaat er als het ware een stedelijke wand. Het boskarakter wordt zo zwaar geweld aangedaan. De gemeente wilde de afgelopen jaren geen actie ondernemen om dit in goede banen te leiden. Een reparatie van de Omgevingsvisie is dringend nodig.

De Omgevingsvisie is nu een rapport met veel tekst en mooie plaatjes. Maar uiteindelijk wordt de Omgevingsvisie een digitale kaart, vertelt Wim de Braak van Bewonersvereniging Hoge Dennen. Dan is het de kaart die vertelt wat er overal wel of niet de bedoeling is. En daar ziet hij een probleem.

De kaarten die nu in de omgevingsvisie zitten bevatten vreemde zaken. Zo lijkt het alsof langs de randen van het Zeisterbos hier en daar IN het bos “stadse allure” is bedacht. De gemeente geeft aan dat die kaarten geen formele status hebben, maar wat de status dan wel is, blijft onduidelijk.

Twee jaar geleden zei de gemeente al dat er een “Ruimtekaart van Zeist” zal komen. Laat daarop dan geen verrassingen staan! We willen zuinig zijn op al ons mooie groen en ons lommerrijke Zeist. Zorg voor afdoende bescherming tegen willekeurige kaarten!

Algemene reactie

Ondanks de mooie verhalen van gemeentezijde blijkt achteraf toch meestal dat er veel meer bos en bomen verdwijnen dan men aan het begin van een ontwikkelingsproject belooft, vinden alle betrokken organisaties. Het nieuwe Kerckebosch is absoluut een prachtige wijk. We zien nu wel dat bij deze nieuwbouw in Kerckebosch uiteindelijk toch 25 - 30 hectare bos werd leeg gekapt, waaronder eeuwenoude bospercelen en minstens honderd monumentale beuken en eiken, sommige wel 130 jaar oud. In en buiten de Omgevingsvisie wordt dit project door het College als voorbeeld gebruikt voor natuurinclusief bouwen. Een vrijbrief om nog meer te kappen.

Eenmaal omgehakt en volgebouwd bos en groen komt nooit meer terug. Koester uw groen! Daarom roepen de samenwerkende wijk- en belangenorganisaties alle inwoners van Zeist op om nu in actie te komen! Geef steun aan het drietal burgeramendementen die op 23 mei aan de gemeenteraad voorgelegd zullen worden. Nu kan het nog ….

Als uw groen u lief is, laat dan nu uw stem horen!

Overtuig de gemeenteraad en onderteken de 3 burgeramendementen

Voor het behoud en versterking van uw woon- en leefomgeving.

Teken daarom de burgeramendementen en dien de Verklaring in.