Platform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken
Ondersteund door Stichting Beter Zeist

Kracht van Zeist
sinds 2023

het Actie Platform
maakt gebruik van betrokken burgers

op termijn

op termijn

op termijn

Petitie: Zeist moet GROEN blijven


Help ons kostbare groen te behouden! Uw stem telt!

De gemeenteraad van Zeist besluit op 23 mei 2023 over de Eerste Zeister Omgevingsvisie die de toekomstige inrichting van onze leefomgeving beschrijft, dus ook die van u.

Het concept van de visie heeft brede kritiek ontvangen van wijk-, belangen- en milieuorganisaties, omdat het geen bescherming biedt aan waardevol groen, bos, natuur en landschap. In feite wordt daarmee de invulling van het omgevingsbeleid grotendeels overgelaten aan ‘de markt’. En de burgers hebben weinig invloed op de plannen van ontwikkelaars. De gemeente wil namelijk veel extra woningen, wegen, OV-lijnen, verkeer, windturbines en infrastructuur bouwen. Dat zal onherroepelijk ten koste gaan van ons groen en het zorgt voor steeds meer overlast voor inwoners. Alle buurten en ook de buitengebieden zullen er mee te maken krijgen.

Groeien voor metropoolregio Utrecht?
De laatste tien jaar is Zeist met 3.000 woningen gegroeid, en tot 2030 komen er nog eens 5.000 woningen bij, zo is het plan van de gemeente. De tien jaar daarna staat Zeist in regionale plannen nog eens voor 5.000 woningen op de rol. Dat is in totaal 33% extra woningen (en ook inwoners) in de komende 17 jaar. Dat is veel meer dan landelijk gezien nodig is. De bedoeling is dat bestuurders de regio Utrecht willen laten groeien tot een Metropoolregio die zich kan meten met andere verstedelijkte regio’s in Europa. Het kan niet anders dan dat het dorpse, groene karakter van Zeist hiervan de dupe wordt.

3 Burgeramendementen
Om ons groen en bos te behouden en beschermen, hebben inwoners van Zeist (ook uit onze wijk) 3 zgn. burgeramendementen ingediend. Hierover wordt op 9 mei in de raad gedebatteerd en op 23 mei gestemd. Alle actieve buurtverenigingen en natuur- en milieuorganisaties van Zeist steunen de burgeramendementen.

Bij deze worden individuele inwoners dringend opgeroepen om vóór 20 mei hun mening te geven. Hoe groter het aantal ondersteuners, des te meer druk op raadsleden om de amendementen goed te keuren!

Acties
Als u ook vindt dat Zeist en onze leefomgeving groen moeten blijven, kunt u op twee manieren meedoen en de raadsbesluiten beïnvloeden:

  1. Algemeen.
    Onderteken de petitie
    Zeist moet GROEN blijven en bevestig de ondertekening via het retourbericht van petities.nl.

    En stuur deze link ook graag door naar zoveel mogelijk vrienden en kennissen. Iedere steun helpt! U kunt deze actie en het vervolg ervan ook financieel steunen met een bijdrage op banknummer NL98 INGB 0005 8035 12 van Stichting Beter Zeist.
  2. Specifiek
    U kunt ook over de concrete inhoud van de amendementen een persoonlijke verklaring tekenen. De getekende verklaringen (scan of foto is goed) worden ingediend bij en gecontroleerd door de Raadsgriffie. Voor informatie over downloaden en indienen van de persoonlijke verklaring zie de website: https://www.krachtvanzeist.nl/amendementen/.

NB: Bij deze optie moeten volgens de experimentele regeling burgeramendementen persoonsgegevens en geboortedatum worden ingevuld. Uw gegevens zullen echter alleen voor controle door raadsleden in te zien zijn op de Raadsgriffie. En worden dus niet openbaar.